gen_166.1.gif

DOÇ.DR. AHMET UYSAL

Ana SayfaEğitim ve İşYayınlarAnalizlerFotoğraflarLinklerİletişime-mail me
gen_172.1.gif

العربي | Türkçe | English

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 

 

 

YAYINLAR

 

Kitap İçinde Bölüm:

 

Uluslararası: :

 1. UYSAL, A. “The New Frontier in International Politics: The Nature of Al-Jazeera’s Prime-Time Broadcasting in Arabic and English”, The New Arab Media: Technology, Image and Perception, ed. Mahjoob Zweiri and Emma C. Murphy, Ithaca Press, 2010. (İleri Tarihli olarak basılmıştır ama şu an itibariyle piyasadadır).

 

Ulusal:

 

1.      UYSAL. A. Turkey's Image in the Middle East: The Case of Egypt (PDF).2011.

 

2.       UYSAL, A. “Batı İşgali Altındaki Mağrib Bölgesi ve Yemen’deki Gelişmelerin Türk Basınına Yansıması: Hakimiyet-i Milliye Örneği (1920-1924).” Ortadoğu Yıllığı 2009. (ed.) K. İnat, M. Ataman, B.Duran. İstanbul: Küre Yayınları. Ss. 513-534. 2009.

 

3.       UYSAL, A. “Globalization, European Union and Social Movements.”  The Changes and Transformations in the Socio-Economics and Political Structure of Turkey within the EU Negotiations. Bursa: Ekin Yayinları. Ss.643-654. 2007.

 

 

Makaleler:

 

Uluslararası:

 

 1. UYSAL, A. “The Language of Inclusion and Exclusion: Media and Social Movements in Turkey.” Global Media Journal. Vol. VIII, 14, http://lass.calumet.purdue.edu/cca/gmj/sp09/gmj-sp09-uysal.htm.

 1. UYSAL, A. ve H. İNAÇ. “The Media Framing of the Adultery Dispute in Turkey”. Akademik Araştırmalar Dergisi, Vol. XI,  42, 161-179, 2009.

 1. UYSAL, A. N. BOZKURT. “Crime in the Late Ottoman Empire, 1910-1911.” Research Journal of Social Sciences, Vol. 3: s:49-59, 2008

 1. YILDIRIM, E., İNAÇ H, UYSAL, A. “Symbolic construction of the Turkish national identity as a factor of international management.” "Problems and Perspectives in Management", Vol.: 7, no.1, S:245-255, 2009.

 1. UYSAL, A. “Media and Religious Reform in Turkey.” Global Media Journal: Mediterranean Edition, Vol.: 3, Sayı :1, s:50-59, 2008.

 1. UYSAL, A. “The Language of Inclusion and Exclusion: Media & Social Movements in Turkey.” The Journal of Languages and Translation, Vol.: 3, Sayı: 2, Ss: 530-555, 2007.

 

Ulusal:

 

 1. UYSAL, A. İNAÇ H.  “Osmanlı Mirası ve Yeni Dünya Düzeni.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 22, S: 75-92. Aralık 2008.

 1. UYSAL, A. “Okulu Bırakma Üzerine Tartışmalar: Çevresel Faktörler” Milli Eğitim Dergisi, Vol.: 37, Sayı: 178, S: 139-150, 2008.

 1. UYSAL, A. “İlk Dönem Kolektif Davranış ve Toplumsal Hareket Kuramları.” Tezkire Sayı: 46-47. S: 30-47. 2007.

 1. UYSAL, A. “Toplumsal Hareketler ve Din.” Tezkire Sayı: 46-47. S: 151-167. 2007.

 1. UYSAL, A. “Dinamik ve Yaşayan bir Kültür Anlayışına Doğru” Tezkire, Sayı. 43-44, Ss.136-147, 2006.

 1. UYSAL, A. ATEŞ D. “Merkez-Dışı Ülkelerde Ulusötesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK): Dış Politika, Finansman ve Meştuiyet.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 16, s: 63-86, 2006.

 1. UYSAL, A. “Market Model of Religion and Islam in Turkey.” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Vol.: 8, Sayı: 2, s: 117-133, 2005.

 

 

Kitap Eleştirisi:

 

 1. UYSAL, A. “Toplumsal Hareketler, Örgütlü Toplumda Toplumsal Hareketler, Ahlaki Protesto Sanatı.” Tezkire Sayı: 46-47. S: 241-244. 2007.

 1. UYSAL, A. “Medeniyetler Çatışması Ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.” Sayı: 12, s: 165-171, 2005

 

 

Makale Çevirisi:

 

 1. Erich Goode & Nachman Ben-Yehuda.  “Ahlaki Panik ve Toplumsal Hareketler: Kültür, Politika ve Toplumsal İnşa Süreci.” Tezkire Sayı: 46-47. S: 87-113. 2007.

 1. Robert D. Benford & David A. Snow. “Söylem Geliştirme ve Toplumsal Hareketler Literatürüne Genel Bakış.” Tezkire Sayı: 46-47. S: 114-150. 2007

 

BİLDİRİLER

 

 

 

 

Uluslararası:

 

 1. UYSAL, A. “Medya ve Toplumsal Hareketler” Arab-Amerikan İletişim Eğitimcileri Derneği’nin ev sahipliğini yaptığı 14. Uluslararası Kongresi, 7-10 Kasım 2009, Kahire
   
 2. ÇİFTÇİOĞLU, İ. UYSAL, A. 2008. “The Muslims-nonMuslims Relations in the Thirteenth Century Anatolia as Reflected in a Mawlawi Source (Bir Mevlevi Kaynağına Yansıdığı Şekliyle 13. Yüzyıl Anadolusunda Müslim-Gayrimüslim İlişkileri.” The First International Conference of Minia University titled ‘Cultural Dialogue: Communication Channels among Nations’. 3-5 Kasım 2008, Minye Universitesi, Mısır.

 1. UYSAL, A. “Globalization, European Union and Social Movements (Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Toplumsal Hareketler).”  International Symposium on The Changes and Transformations in the Socio-Economics and Political Structure of Turkey within the EU Negotiations. 16-18 March, 2007. Dumlupınar University, Kütahya.

 1. UYSAL, A. “The East and the West in the Writings of Egypt’s Ali Mubarak Pasha and Istanbul’s Ahmed Midhat Efendi in the Late XIXth Century (Mısırlı Ali Mubarek Paşa ve Istanbullu Ahmet Midhat Efendi’nin Yazılarında Doğu ve Batı)” Osmanlı Döneminde Mısır Uluslararası Kongresi. IRCICA ve Mısır Kültür Yüksek Konseyi, 26-30 Kasım 2007. Kahire, Mısır.

 1. UYSAL, A., ŞAHİN Y. “Official Religion and Media Campaign for a Religious Reform in Turkey (Türkiye’de Resmi Din ve Medyanın Dinde Reform Kampanyası).” Lebanese American University, Beirut Institute for Media Arts, Beşinci Yıllık Kongre, 2-3 Ekim 2005. Beyrut, Lübnan.

 1. UYSAL, A. “Al-Jazeera Coverage of Turkey’s Possible EU Membership: The Declaration of Candidacy and Sarkozy’s Opposition (Elcezire’nin Türkiye’nin Muhtemel AB Üyeliğine Bakışı: Adaylık İlanı ve Sarkozi Muhalefeti).” 11 Eylül Sonrasında Media ve Ortadoğu’da Değişen İmaj Kongresi, 20-21 Eylül 2007. Durham Üniversitesi, İngiltere.

 1. UYSAL, A. “The New Frontier in International Politics: The Nature Of Al-Jazeera’s Prime-Time Broadcasting In Arabic And English (Uluslararası Siyasettte Yeni Cephe: Elcezire’nin Arapça ve İngilizce Prime-Time Yayınlarının Özellikleri).” Uluslararası Altıncı ODTÜ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 14-16 Haziran 2007. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

 1. UYSAL, A. “The Language of Inclusion and Exclusion: Media & Social Movements in Turkey (İçerme ve Dışlama Söylemleri: Türkiye’de Medya ve Sosyal Hareketler).” Minia Üniversitesi, Diller Fakültesi Dördüncü Uluslarası Konferans: Küresel Çağda Kültürel ve Dilsel Kimliği Koruma. 23-25 Nisan 2007. Minia, Mısır.

 1. UYSAL, A. “Osmanlı Mirası ve Yeni Dünya Düzeni.” Uluslararası Medeniyetler ve Dünya Düzenleri Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2006., Bilim ve Sanat Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul.

 1. UYSAL, A. “Media Framing on Religion and Politics in Turkey (Türkiye’de Din ve Siyaset Konusunu Medyanın Ele Alışı).” Lebanese American University, Beirut Institute for Media Arts, Beşinci Yıllık Kongre, 2-3 Ekim 2005. Beyrut, Lübnan.

 1. UYSAL, A. “Ulus Kimliğinin Ritüel İnşası”, Kültür Araştırmaları ve Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ‘Uluslararası Kültür ve Kimlik Sempozyumu’, 14-17 Haziran 2005, İstanbul.

 1. UYSAL, A. “The Black Market Model of Religion: Secularization and Islamic Revival in Turkey (Karaborsa Din Modeli: Türkiye’de Sekülerleşme ve Dinsel Hareketler)” SSSR/RRA Yıllık Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, 19-21 Ekim 2001. Columbus, Ohio, A.B.D.

 1. UYSAL, A. “Media & Religion in Turkey (Türkiye’de Medya ve Din” SSSR/RRA Yıllık Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, 19-21 Ekim 2001. Columbus, Ohio, A.B.D.

 

Ulusal:

1.      ŞAHİN Y. UYSAL, A., “Okulu Bırakma Olgusunun Sosyolojik Analizi: Yapısal/Çevresel Faktörler.” 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

 

2.      UYSAL, A., ŞAHİN Y. “Okulu Bırakma Olgusunun Sosyolojik Analizi: Kişisel ve Ailevi Faktörler.” 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.